Algemene voorwaarden

behorende bij overeenkomsten van Connect2unite, Bezoekers en Klanten.

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden (AV). Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via www.Connect2unite.nl en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Daarvoor kun je deze link gebruiken:  Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbiedingen / Acties

Artikel 4 – Wijze van uitvoering

Artikel 5 – Totstandkoming koop/verkoop

Artikel 6 – Herroeping

Artikel 7 – Betalingsbevestiging gebruiken

 • 7.1 Fraude
 • 7.2 Garanties

Artikel 8 – Plaatsing, annulering en inhoud van een Actie

Artikel 9 – Geschillen

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Overmacht

Artikel 12 – Uitschrijven nieuwsbrief

Artikel 13 – Verwijderen account

Artikel 14 – Persoonsgegevens

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn te downloaden op Connect2unite.nl en tevens t.a.t. op te vragen door een e-mail te sturen naar info@connect2unite.nl. In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen de via e-mail of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Connect2unite: de eigenaar van de website Connect2unite.nl en hiermee bemiddelaar tussen Partner en Consument.
 • Actie: een op Connect2unite.nl aangeboden dienst of product welke per gebruiker eenmalig via de website met de aangeboden korting kan worden afgenomen.
 • Betalingsbevestiging: een via e-mail verzonden unieke aankoopbevestiging na aankoop van een dienst of product via Connect2unite.nl
 • nl: de website waarop de Acties gepubliceerd en verkocht worden.
 • De Partner: de onderneming die hun diensten of goederen aanbiedt via Connect2unite.nl en levert aan de Klant.
 • Het Lid: de natuurlijke persoon die door inschrijving een account heeft aangemaakt.
 • De Klant: de consument die een Actie via Connect2unite.nl heeft aangekocht.
 • Klachtengeschillencommissie: een onafhankelijke partij welke – indien van toepassing – via de beroepsvereniging van een Partner kan worden ingeschakeld.
 • Fraude: iedere vorm van bedrog waarbij – door op papier of digitaal – iedere werkwijze, afspraken en communicatie hierover van Connect2unite niet worden nageleefd, gerespecteerd en/of anders worden weergegeven dan de werkelijkheid.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Acties via de website Connect2unite.nl alsmede het gebruik van deze website. Deze Algemene Voorwaarden worden door de Klant als koper geaccepteerd door 1) zich te registreren als gebruiker en 2) tijdens het bestelproces het betreffende vakje (opt-in) aan te vinken. Indien en voor zover in een individuele Actie van één of meerdere bepalingen wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverkort van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de met de Partner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan heeft dit geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

Connect2unite.nl kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om (nieuwe) wettelijke eisen om te zetten/te verwerken of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. Mocht zo’n wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhouden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, dan word de Klant daarvan op de hoogte gesteld en wordt, waar nodig, aanvullende toestemming gevraagd. De actuele Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website. Wanneer de Klant het niet eens is met gewijzigde Algemene Voorwaarden en deze niet accepteert bij een aankoop, dan zal er tussen de Klant en Connect2unite.nl geen aankoop kunnen plaatsvinden.

Artikel 3 – Aanbiedingen / Acties

Op de website Connect2unite.nl worden Acties aangeboden waarbij de betalingsbevestiging recht geeft op de afname van een product of dienst bij één van de partners van Connect2unite.nl. Connect2unite.nl is bemiddellaar tussen de Partner en de Klant voor het tot stand komen van deze acties. Connect2unite.nl organiseert de aankoop en levert slechts de betalingsbevestigingen. De Dienst van Connect2unite kan worden vergeleken met marketing- en promotieactiviteiten met als doel naamsbekendheid van partners te vergroten.

Iedere klant – een geregistreerde/account – kan éénmalig een Actie afnemen. D.w.z. dat ieder individuele dienst of product door één persoon ervaren kan worden. Eén en dezelfde persoon kan niet meer dan één keer van dezelfde aangeboden dienst gebruik maken. In het geval van fraude – bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het aanmaken van extra gebruikersaccount – worden hier maatregelen voor genomen.

Connect2unite.nl is op geen enkele wijze gehouden om de op de bevestiging vermelde producten of diensten te leveren. De betalingsbevestiging kan worden gebruikt voor de afname van een product of dienst bij een aangesloten Partner die de producten of diensten levert op basis van hun eigen Algemene Voorwaarden.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Indien er geen geldigheidsduur wordt vermeld, kunnen prijzen wel gewijzigd worden.

Artikel 4 – Wijze van uitvoering

Om een Actie te kopen moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 1. Klik bij de betreffende dienst op de bestelbutton ‘Ja, ik ervaar het zelf’
 2. Ga naar de winkelmand
 3. Ga vanuit de winkelwagen naar “doorgaan naar afrekenen
 4. Kopen kan enkel als “bestaande klant”. Indien dit nog niet het geval is, kan er gedurende het bestelproces een account worden aangemaakt.
 5. Controleer de gegevens en vul deze eventueel aan
 6. De Klant accepteert de Algemene Voorwaarden door de opt-in aan te klikken voor “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.”
 7. Kies de gewenste betaalwijze (iDeal of Creditcard)
 8. Controleer je bestelling
 9. Bevestig de bestelling via de button “Bestelling plaatsen

Na het doorlopen van deze stappen ontvangt de Klant alsmede de Partner, die de producten of diensten levert, een bevestigingsbericht via e-mail. Zodra de betaling succesvol is afgerond zal Connect2unite hiervan een bevestiging per e-mail verzenden naar het opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging dient als bewijs.

De betalingsbevestiging kan na aankoop gebruikt worden voor de afname van het product of de dienst bij de betreffende Partner. Wanneer er geen handelingen gedaan hoeven te worden met deze aankoopbevestiging staat dit duidelijk vermeld in de aanbieding bij de voorwaarden. Bij effectieve afname van de Actie op locatie (dus niet in een webwinkel) moet de betalingsbevestiging overhandigt worden. Tevens dient aan eventuele op de aankoopbevestiging vermelde extra voorwaarden voldaan te zijn.

Artikel 5 – Totstandkoming koop/verkoop

De aanvaarding van de bestelling van de klant van de aangeboden Actie vindt plaats door een klik op de knop “Bestelling plaatsen” in het bestelproces. De Algemene Voorwaarden worden daarbij aanvaard door op deze button te klikken en vervolgens de betaling te voltooien. De aankoop van de Actie komt succesvol tot stand op het moment dat Connect2unite.nl de betaling van de Klant met succes heeft ontvangen. Wanneer de betaling bij de eerste poging geen succes oplevert komt de aankoop van de Actie niet tot stand. Nadat Connect2unite.nl de betaling van de klant met succes heeft ontvangen, zal Connect2unite.nl de aankoop goedkeuren door het toezenden van een betalingsbevestiging van de bestelling per e-mail. Connect2unite.nl behoudt zich het recht voor om een Actie te annuleren. In dat geval zal Connect2unite.nl de klant hiervan per e-mail in kennis stellen en de aankoopprijs zo spoedig mogelijk doch uiterlijke binnen 30 dagen terug gestort worden op de rekening van de Klant.

Artikel 6 – Herroeping

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het accepteren van de Algemene Voorwaarden. De consument accepteert de Algemene Voorwaarden door de opt-in aan te klikken voor “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord” en vervolgens te drukken op de knop “Bestelling plaatsen”.
 3. De annulering dient binnen de in lid 1 genoemde bedenktijd aan Connect2unite.nl gemeld te worden door een annuleringsaanvraag per e-mail te versturen naar info@Connect2unite.nl. Na afname van de Actie, d.w.z. wanneer de dienst of het product zoals vermeld op de betalingsbevestiging bij de Partner in kwestie is afgenomen, is herroeping niet meer mogelijk. In verband hiermee behoudt Connect2unite.nl het recht voor om een herroeping niet in behandeling te nemen, indien niet kan worden vastgesteld of de afname reeds voltooid is.
 4. In geval van rechtsgeldige herroeping zal Connect2unite.nl de koop annuleren en de Partners inlichten. De aankoopprijs zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen terug gestort worden op de rekening van de Klant.
 5. In geval van fraude – zoals omschreven in artikel 7.1 – heeft de fraudeur 14 dagen vanaf de dag dat de Algemene Voorwaarden geaccepteerd zijn de tijd om zich te melden bij Connect2unite – info@connect2unite.nl. Binnen deze bedenktijd dient er geen gebruik te zijn gemaakt van de betreffende aankoop waardoor het aankoopbedrag – binnen een termijn van 30 dagen – terug wordt gestort op de rekening van de Klant. Wanneer deze termijn verstreken is, zal er geen restitutie mogelijk zijn.

Artikel 7 – Betalingsbevestiging gebruiken

Na aankoop van de Actie via Connect2unite.nl ontvangt de Klant een aankoopbevestiging. Van zodra de betaling door Connect2unite is ontvangen, wordt er een betalingsbevestiging via e-mail verstuurd naar zowel de Klant als de desbetreffende Partner. Vanaf het moment dat de betalingsbevestiging en naar de partijen verstuurd en door partijen ontvangen is – als ook de bedenktijd verstreken is – is de bemiddeling van Connect2unite gestopt. Vanaf dit moment geldt de overeenkomst en voorwaarden zoals bij de Partner is aangegeven.

De Klant volgt de instructies welke op de betalingsbevestiging vermeld staan. Deze bevestiging wordt bij iedere communicatie met de partner vermeld (in geval van telefonisch contact) en toegevoegd (als bijlage aan digitale communicatie). Iedere betalingsbevestiging kan slechts één keer bij de betreffende Partner worden ingeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Restitutie is na afname en na de eerder genoemde bedenktijd niet mogelijk.

De Actie kan alleen binnen de vermelde geldigheidsduur bij de Partner worden verzilverd. Deze geldigheidsduur is vastgesteld op 3 aaneengesloten maanden na ontvangst van de betalingsbevestiging.

7.1 Fraude

Een originele betalingsbevestiging mag worden overgedragen. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van een betalingsbevestiging is op geen enkele wijze geoorloofd. Connect2unite.nl behoudt zich het recht voor om de aangekochte Acties van de mogelijk frauderende Klant te annuleren en te blokkeren. Connect2unite.nl heeft het recht om de gegevens van de klant aan de betreffende Partner(s) door te geven en juridische stappen te ondernemen indien er gegronde verdenking is van fraude.

De voorwaarden voor aankoop en afname van de dienst of product staan vermeld op de Connect2unite.nl en op de betalingsbevestiging zelf.

Iedere individuele Actie op Connect2unite.nl kan door iedereen éénmalig worden ervaren. D.w.z. dat er geen mogelijkheid is om dezelfde Actie met dezelfde korting nogmaals aan te kopen via de website. Dit is per geregistreerde/account ingesteld. Connect2unite communiceert dit voldoende aan de Klant gedurende het aankoopproces en wordt tevens op de betalingsbevestiging vermeld. Alle partners van Connect2unite zijn hiervan op de hoogte en zullen vanuit hun zijde hier controle op uitoefenen. In het geval dat er fraude wordt gepleegd – door bijvoorbeeld het aanmaken van meerdere accounts – zal Connect2unite geneigd zijn de aangekochte Acties te annuleren en de betreffende accounts volledig te blokkeren. In het geval dat de fraudeur zich binnen de bedenktijd – zoals omschreven in lid 5 van artikel 6 – meldt bij Connect2unite, worden de Acties geannuleerd en het aankoopbedrag binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van de persoon in kwestie. Vervolgens zal Connect2unite genoodzaakt zijn deze persoon in de gaten te houden.

7.2 Garanties

Connect2unite doet er alles aan om er voor te zorgen dat de Partner zijn prestatie(s) levert zoals dit op Connect2unite.nl wordt omschreven. Indien dit niet het geval is, wordt het als wenselijk ervaren dit direct te melden bij Connect2unite. Connect2unite neemt contact op met de Klant en de desbetreffende Partner zodoende zijn/haar prestaties te herzien en mogelijk actie te ondernemen.

Wanneer de Partner de betalingsbevestiging niet accepteert zonder dat de Klant daarvoor verantwoordelijk is, wordt er verzocht direct contact op te nemen met Connect2unite.nl. Connect2unite neemt contact op met de Klant en de desbetreffende Partner zodoende tot een passende oplossing te komen. Connect2unite is niet verplicht tot het betalen van restitutie en/of schadeloosstellingen.

Connect2unite.nl biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Klant bij de Partner verkregen producten of diensten waarop met een betalingsbevestiging aan Connect2unite beroep is gedaan. De aangekochte en op de bevestiging vermelde dienst of product levert de betreffende Partner tegenover de Klant voor eigen naam en voor eigen rekening. Connect2unite.nl is tegenover de klant dan ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de Partner bij het leveren van de dienst of het product.

Mochten er bij afname van een dienst of product tekortkomingen zijn, dan zal Connect2unite.nl haar uiterste best doen om een oplossing te vinden. De Klant moet dan wel binnen 14 dagen na afname van de dienst of het product per e-mail contact met Connect2unite.nl hebben opgenomen. Indien dit later wordt gemeld of er kan geen passende oplossing door Connect2unite en/of Partner worden geboden, is het mogelijk dat Connect2unite de Klant verwijst naar een onafhankelijke geschillencommissie of de Klachtengeschillencommissie van de Partner in kwestie.

Artikel 8 – Plaatsing, annulering en inhoud van een Actie

De verkoopduur van een Actie staat niet vast en wordt per aanbod individueel vastgesteld door Connect2unite.nl. Alvorens een Actie via Connect2unite.nl wordt gestopt, zal hierover op Connect2unite een melding worden geplaatst. Deze melding bevat de periode tot wanneer de Actie beschikbaar is. Na afloop van deze periode is verdere aankoop niet meer mogelijk. Connect2unite.nl draagt er zorg voor dat de Actie en de Actievoorwaarden zo accuraat mogelijk worden omschreven.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Connect2unite.nl niet. Connect2unite.nl behoudt zich het recht voor om Acties voortijdig te annuleren, aan te passen of voortijdig stop te zetten zonder opgave van redenen. In deze gevallen ontvangt de Klant het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op de rekening. De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 9 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Connect2unite en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de consument en Connect2unite.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Connect2unite te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
 • Connect2unite is niet verantwoordelijk voor geschillen met en door die diensten en producten van een van de partners welke op Connect2unite.nl worden gepresenteerd.
 • Een geschil wordt door een Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Connect2unite heeft voorgelegd. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Connect2unite indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij een Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is Connect2unite aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan Connect2unite.
 • Wanneer Connect2unite een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Connect2unite schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Connect2unite de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Connect2unite gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van een Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Connect2unite surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Connect2unite heeft alles in het werk gesteld om het gebruik van het platform probleemloos te laten geschieden. Connect2unite kan helaas niet garanderen dat de website of mobile applicatie geen virussen en/of bugs bevat. Ook heeft Connect2unite niet de mogelijkheid om de volledige functionaliteit en accuraatheid van de website of mobile applicatie te garanderen. Connect2unite sluit dan ook alle aansprakelijkheid ten aanzien van functionaliteit en accuraatheid van de website of mobile applicatie uit.
 • Connect2unite biedt geen enkele garantie met betrekking tot de Actie, van welke inhoud dan ook, die door Connect2unite wordt geleverd. Zowel Partner als ook Connect2unite zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de geleverde diensten of het schenden van enige andere verplichting. Hiervan is de schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld uitgezonderd. De aansprakelijkheid van Partner en van Connect2unite is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat is betaald voor de geleverde Actie.
 • Connect2unite is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Connect2unite. Evenmin is Connect2unite aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door Partner.
 • Jij vrijwaart Connect2unite van aansprakelijkheid jegens derden aan wie de betalingsbevestiging door jou is doorgegeven.
 • Onverminderd het hierboven bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Connect2unite beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

Artikel 11. Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Werkstakingen in het bedrijf van Connect2unite worden daaronder begrepen.
 • Mocht de betalingsbevestiging niet kunnen worden ingeleverd bij Partner, door een omstandigheid die geheel buiten de macht van Connect2unite gelegen is (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het staken van de bedrijfsactiviteiten van Partner door een faillissement, surseance van betaling, toepasselijkheid van een schuldsaneringsregeling of intrekken van een vergunning), en heeft Connect2unite het door jou betaalde bedrag reeds doorbetaald aan Partner, dan kun je bij Connect2unite geen aanspraak maken op terugbetaling van het door jou aan Connect2unite betaalde bedrag.
 • Zodra het voor Connect2unite blijvend onmogelijk is haar verplichtingen na te komen door het bestaan van de overmacht situatie of zodra de overmacht situatie langer dan zes weken aanhoudt of zal aanhouden, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 – Uitschrijven nieuwsbrief.

Een Lid kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief van Connect2unite.nl door de link aan te klikken die onderaan elke nieuwsbrief staat of door een e- mail te sturen naar  info@Connect2unite.nl. De betreffende gegevens van het e-mail account worden door Connect2unite.nl vernietigd en het Lid zal geen nieuwsbrieven van Connect2unite.nl meer ontvangen.

Artikel 13 – Verwijderen account

Een Lid kan ten allen tijde zijn account laten verwijderen door een aanvraag hiervoor in te dienen door een e-mail te sturen vanuit het geregistreerde e-mail adres naar  info@Connect2unite.nl. Wanneer het account wordt opgeheven komen alle openstaande digitale documenten te vervallen. Het Lid kan na opheffing van het account geen aanspraak meer maken op restitutie of terugplaatsing.

Connect2unite.nl behoudt zich het recht voor om een account onmiddellijk te sluiten wanneer blijkt dat een Lid op enigerlei wijze misbruik maakt van (gegevens op) de website, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):

 • Grof taalgebruik in een reactie op een bericht op Connect2unite.nl
 • Het plaatsen van irrelevante informatie welke geen betrekking hebben op het bericht
 • Promotie voor eigen doeleinden voeren via Connect2unite.nl
 • Iedere vorm van Fraude (zie ook artikel 7.1), zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot):
  • Meerdere accounts aanmaken op dezelfde naam
  • Betalings-/aankoopbevestigingen kopiëren of manipuleren
  • Gebruik intellectueel eigendom van Connect2unite zonder toestemming
 • het promoten via de e-mail tekst of de link door middel van vormen van SPAM. Alle openstaande digitale documenten komen op dat moment te vervallen.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Connect2unite persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Connect2unite  verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. (https://www.connect2unite.nl/privacy-beleid/)

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Connect2unite.nl behoud zich alle auteurs- en andere (intellectuele eigendoms-) rechten voor op merken, namen en logo’s alsmede op gepubliceerde inhoud, informatie, foto’s, video’s, afbeeldingen, teksten en databases (gezamenlijk “beschermd eigendom” genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Connect2unite.nl is uitdrukkelijk verboden.

De database en de website Connect2unite.nl alsmede het systeem van verkoop van Acties op deze website worden geëxploiteerd door:

Connect2unite

www.Connect2unite.nl

Kamer van Koophandel       : 70046301

Aangemeld bij KvK                : Breda

Laatste wijziging                    : 25-05-2018

Logo bedrijf Connect2unite